නොගෙන යමි කිසිවක් ඔබෙන්
සරසවි මෑණියනි
ලබාගත් සියලු දෑ වසර හතරක් මුලුල්ලේ
ලියා කොල වල ජිම් එකේ
ආවේ ද හිස් අතිනි
යන්නේ ද හිස් අතිනි ...

0 ප්‍රතිචාර: